Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

 

Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych
  • nie była skazana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu, obrotowi papierami wartościowymi,przestępstwa skarbowe
  • spełnia jeden z warunków związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym :

⇒ trzyletnia praktyka w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach związanych z rachunkowością
⇒ trzyletnia praktyka w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne i ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
⇒ dwuletnia praktyka w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Wykaz wszystkich podmiotów, które posiadają taki certyfikat znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów, gdzie można zweryfikować wszystkie posiadane informacje.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jakie wykonywane jest przez certyfikowanego księgowego obejmuje w swoim zakresie:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów
  • wycenę składników majątku
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • przechowywanie dokumentacji księgowej
  • prowadzenie ksiąg podatkowych
  • sporządzanie zeznań i deklaracji, udzielanie pomocy w tym zakresie