ustawa o rachunkowosci

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

  W lipcu 2014 roku dokonano aktualizacji ustawy o rachunkowości, zmiany wprowadzają znaczne uproszczenia w sprawozdawczości jednostek, które zaliczane są do grupy mikro podmiotów. Zmiany obejmują między innymi możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zakaz stosowania wyceny aktywów oraz pasywów zgodnie z ich wartością godziwą oraz w oparciu o skorygowaną ceną nabycia. Nowe przepisy jednostki...

Pełna księgowość

Obok uproszczonej formy księgowości pojawia się pełna rachunkowość, której obowiązek prowadzenie najczęściej narzucony jest przez regulacje prawne. Podmioty gospodarcze, które nie mogą korzystać z uproszczonej księgowości muszą prowadzić ją w pełnej wersji, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i wymaga znajomości wielu pojęć i zasad rachunkowych. Zakres podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości...

Metody wyceny aktywów i pasywów

Poszczególne zasoby majątku oraz kapitałów jednostka jest zobowiązana wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy według określonych cen. Każdy z metody wyceny przypisana jest poszczególnym kategorią aktywów i pasywów. Cena nabycia – jest to cena należna sprzedającemu, pomniejszona o podatek pośredni podlegający odliczeniu ( VAT, akcyza ), w przypadku importu powiększona o należność publicznoprawną,...

Prowadzenie biura rachunkowego

  Nie każdy podmiot gospodarczy posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości ma możliwość obecnie wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma się to zmienić za sprawą wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Od 10 sierpnia 2014 roku czynności te będą mogły wykonywać osoby, które: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były...

Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna. Cieszy się popularnością ze względu na niewielką wysokość kapitału zakładowego a także możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Niestety obok tych zalet pojawia się znacząca wada w postaci konieczności prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości. Prowadzenie takiej pełnej księgowości dla spółki z...