Nowelizacja ustawy o rachunkowości

uslugi_ksiegowe

 

W lipcu 2014 roku dokonano aktualizacji ustawy o rachunkowości, zmiany wprowadzają znaczne uproszczenia w sprawozdawczości jednostek, które zaliczane są do grupy mikro podmiotów. Zmiany obejmują między innymi możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zakaz stosowania wyceny aktywów oraz pasywów zgodnie z ich wartością godziwą oraz w oparciu o skorygowaną ceną nabycia. Nowe przepisy jednostki gospodarcze będą zobowiązane stosować do sprawozdań finansowych za 2014 rok.

W ustawie o rachunkowości została wprowadzona definicja jednostki mikro. Z godnie z ustawą do grupy takich jednostek można zaliczyć:

  • spółki handlowe kapitałowe (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne),
  • spółki handlowe osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne),
  • spółki cywilne,
  • inne osoby prawne (np. spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, szkoły wyższe, partie polityczne),
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Pod warunkiem, że wyżej wymienione podmioty w roku obrotowym za, który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

– 1 500 000 zł – dla sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

– 3 000 000 zł – dla przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

– 10 osób – dla średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki, które spełniają te warunki mogą sporządzić sprawozdania za 2014 roku bez obowiązku sporządzenia informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności.