Pełna księgowość

Obok uproszczonej formy księgowości pojawia się pełna rachunkowość, której obowiązek prowadzenie najczęściej narzucony jest przez regulacje prawne. Podmioty gospodarcze, które nie mogą korzystać z uproszczonej księgowości muszą prowadzić ją w pełnej wersji, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i wymaga znajomości wielu pojęć i zasad rachunkowych.

Zakres podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości jest bardzo szeroki. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy osób prawnych tj. spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółek osobowych jak i osób fizycznych.

W porównaniu do uproszczonych form pełna księgowość stanowi rozbudowany system, podmiot gospodarczy musi utworzyć szereg kont księgowych, na których zobowiązany jest ewidencjonować zaistniałe operacje gospodarcze dodatkowo ciążą na nim obowiązki sprawozdawcze regulowane ustawą o rachunkowości.

Jednostka uwzględnia w księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze, które w jakikolwiek sposób wywierają wpływ na sytuację majątkowo-finansową firmy. Głównym celem pełnej księgowości jest zaprezentowanie rzeczywistego obrazu jednostki gospodarczej.

To jakie podmioty odgórnie zostały zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości zostało określone w ustawie o rachunkowości, która jest nadrzędnym aktem prawnym regulującym system rachunkowości w Polsce. Zaletą pełnej księgowości jest szerokie przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej firmy, co stanowi ułatwienie dla potencjalnych inwestorów, którzy decydują o lokowaniu wolnych środków.

W sytuacji kiedy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości najczęściej korzysta z pomocy wyspecjalizowanych jednostek, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W 2014 roku takich podmiotów powinno pojawić się zdecydowanie więcej, ponieważ pojawiły się zmiany w przepisach, które umożliwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych nie tylko jednostką posiadającym certyfikat księgowy (czyta j więcej tutaj).