Prowadzenie biura rachunkowego

 

biuro_rachunkoweNie każdy podmiot gospodarczy posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości ma możliwość obecnie wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma się to zmienić za sprawą wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Od 10 sierpnia 2014 roku czynności te będą mogły wykonywać osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe a także inne przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości.

Jeśli wyżej wskazane warunki zostaną spełnione oraz osoba zainteresowana usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych podpisze umowę odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością pozyska uprawnienia do prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów wprowadzi udogodnienia również w przypadku innych zawodów. W sumie zmiany pojawią się zakresie 9 zawodów rynka finansowego oraz 82 zawodów technicznych, które pozostają pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na przykład: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, agenci celni, brokerzy ubezpieczeniowi, podmioty przyjmujące zakłady wzajemne oraz osoby zajmujące się prowadzeniem gier losowych.

Wiele podmiotów gospodarczych uzyska możliwość działalności w zakresie, który do tej pory był niemożliwy. Czy te zmiany jednak nie wpłyną na wiarygodność i bezpieczeństwo tych zawodów. Wszystko wyjaśni się, kiedy już proponowane zmiany zaczną funkcjonować.