Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna. Cieszy się popularnością ze względu na niewielką wysokość kapitału zakładowego a także możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Niestety obok tych zalet pojawia się znacząca wada w postaci konieczności prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości. Prowadzenie takiej pełnej księgowości dla spółki z o.o. to wiele dodatkowych czynności. Bardzo często pojawia się konieczność zatrudnienia księgowej lub skorzystanie z usług biura rachunkowego.

Na księgowość spółki z o.o. składają się :

  • przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości określane mianem polityki rachunkowości
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe, zdarzenia gospodarcze, które mają miejsce w spółce i mają wpływ na jej sytuacje finansową i majątkową powinny być uporządkowane w sposób chronologiczny i systematyczny
  • przeprowadzanie inwentaryzacji, która ma na celu porównanie rzeczywistego stanu majątku z ewidencją, które jest prowadzona
  • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
  • ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji księgowej potwierdzającej wszystkie zdarzenia, które miały miejsce
  • poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych jeśli taki obowiązek jest narzucony przez ustawę o rachunkowości

Księgowość spółki z o.o. jest bardzo złożona, ograniczona jest regulacjami prawnymi i narzuca na przedsiębiorcę działającego w formie spółki liczne obowiązki. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że jako kierownik jednostki odpowiedzialny jest za prowadzenie księgowości w spółce nawet jeśli ta czynność zostaje powierzona zewnętrznym podmiotom.