Metody wyceny aktywów i pasywów

Poszczególne zasoby majątku oraz kapitałów jednostka jest zobowiązana wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy według określonych cen. Każdy z metody wyceny przypisana jest poszczególnym kategorią aktywów i pasywów.

Cena nabycia – jest to cena należna sprzedającemu, pomniejszona o podatek pośredni podlegający odliczeniu ( VAT, akcyza ), w przypadku importu powiększona o należność publicznoprawną, skorygowana także o odpusty, rabaty oraz inne zmniejszenia. Według tej ceny wyceniane są środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych.

Koszty wytworzenia – koszt, który obejmuje koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem składnika oraz uzasadnioną część koszów pośrednich, która została wygenerowana w związku z wytworzeniem produktu, w oparciu o tę cenę wycenia się środki trwałe w budowie, część rzeczowych aktywów obrotowych ( np. produkty ).

Wartość godziwa – cena po jakiej dany składników mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowany, dobrze poinformowanymi oraz nie powiązanymi podmiotami gospodarczymi, cenę tę stosuje się w przypadku składników dla, których nie funkcjonuje aktywny rynek np. niektóre krótkoterminowe inwestycje.

Skorygowana cena nabycia – cena po jakiej składnik został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłatę wartości nominalnej, skorygowana odpowiednio o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie wymagalności obliczoną na podstawie efektywnej stopy procentowej, pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Według tej ceny wyceniane są składniki, dla których został określony termin wymagalności np. inwestycji krótkoterminowe.

Należności, udzielone pożyczki wycenia się według  kwoty wymaganej zapłaty z kolei zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały ( fundusze własne ) zgodnie z ceną nominalną ustaloną dla celów wyceny w umowie, statucie podmiotu gospodarczego.

Wycena aktywów i pasywów jest ściśle związana z rodzajem zasobu, który właśnie podlega wycenie. Wszystkie zasady według, których należy dokonywać wyceny poszczególnych kategorii zostały określone w ustawie o rachunkowości. 

Zapoznaj się również z wpisem: Podatki spółki z o.o.


 

Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!

ksiegowosc-spolki-kontakt