Przekształcenie spółki

 

Jeśli pojawi się konieczność przekształcenia spółki przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na pewne obowiązki księgowe, które z tego faktu wynikają. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, przewidywana jest możliwość zastosowania pewnych uproszczeń w tym zakresie.

Czynności wynikające z ustawy o rachunkowości…

Zamknięcie ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej a ponowne otwarcie ksiąg na dzień zmiany formy prawnej, dzień przekształcenia spółki rozumiany jest jako dzień, w którym dokonany zostanie wpis w sądzie rejestrowym.

Konieczne będzie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki zgodnie z zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniami w jaki sposób obliczać wynik finansowy, które przyjęte zostały przez spółkę w polityce rachunkowości. Na dzień zamykania ksiąg rachunkowych spółka nie ma obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji.

Ważna kwestią jest aspekt podatkowy. Jeśli spółka po przekształceniu nie będzie już podatnikiem podatku dochodowego, wszystkie aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych niepotrzebne, należy więc dokonać ich odpisu zapisem odwrotnym do ich utworzenia.

Punktem wyjścia do otwarcia ksiąg rachunkowych dla nowo powstałej spółki są dane, które wynikają z sprawozdania finansowego sporządzonego przez podmiot, który uległ przekształceniu.

Kiedy możliwe jest zastosowanie pewnych uproszczeń ?

Nie ma obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych jeśli doszło do przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową oraz spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Jest to prawo nie obowiązek, decyzja należy do przedsiębiorców.