Konta księgowe

Jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w jednostce i wywierają wypływ na posiadane przez nią zasoby majątkowe i finansowe. W celu prowadzenie ewidencji takich zdarzeń jednostka opracowuje plan kont, który uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności, jej sposób organizacyjny a także potrzeby informacyjne.

Plan kont to uporządkowany wykaz wszystkich kont ( nazwa konta, numeryczny symbol) z jakich jednostka będzie korzystać w prowadzonej ewidencji księgowej. Obowiązek przygotowania takiego zestawienia spoczywa na kierowniku jednostki. Jednostka w ramach 9 zespołów kont może tworzyć dowolną liczbę kont mając jednak na uwadze, że te konta mają być tematycznie powiązane z zespołem w jakim się znajdują.

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy