Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie. Jest ona oświadczeniem woli dwóch stron – pracownika i pracodawcy. Treść umowy o pracę powinna zawierać:

 • Określenie stron umowy, którymi są pracodawca i pracownik.
  – Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników.
  – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • Rodzaj umowy:
  – umowa na czas nieokreślony,
  – umowa na czas określony,
  – umowa na czas próbny.
 • Data zawarcia umowy – umowę o pracę można zawrzeć wcześniej niż rozpoczęcie świadczenia pracy.
 • Rodzaj pracy – strony umowy ustalają zakres obowiązków i zadań pracownika oraz określane jest stanowisko pracownika i funkcja lub wykonywany zawód.
 • Miejsce wykonywania pracy – może to być siedziba pracodawcy lub określony obszar np. powiat, województwo.
 • Termin rozpoczęcia pracy – w przypadku, gdy nie jest on podany w umowie, przyjmuje się dzień zawarcia umowy.
 • Wynagrodzenie powinno być określone jasno, tak by nie budziło wątpliwości. Wysokość wynagrodzenia pracownika na pełnym etacie nie powinna być niższa niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.
 • Wymiar czasu pracy – w umowie określa się czy pracownik zatrudniony jest na pełny etat czy na część.

 

 

Przeczytaj: Księgowi i ich odpowiedzialność