pracownik

Kilka słów o formach zatrudnienia pracowników

W Polsce istnieją różne formy oraz rodzaje zatrudnienia pracowników. Pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o prace, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowa o pracę jest umową zawieraną między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na określonym w umowie stanowisku, w określonym czasie i miejscu, za konkretne wynagrodzenie. Umowa...

Ile może pracować kobieta w ciąży?

Coraz więcej kobiet nie rezygnuje z wykonywania pracy w czasie ciąży. W celu ochrony tej grupy pracowników 19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów ustaliła nowe zasady, dzięki którym kobiety w okresie ciąży mają większe przywileje. W poprzednio obowiązującym prawie kobieta, która była w ciąży i wykonywała pracę przed monitorem komputera, nie mogła spędzać przy...

Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie. Jest ona oświadczeniem woli dwóch stron – pracownika i pracodawcy. Treść umowy o pracę powinna zawierać: Określenie stron umowy, którymi są pracodawca i pracownik. – Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy powołania, wyboru,...