Przychody z działalności

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą osiąga przychody z różnych tytułów. Nie każda jednak operacja, która generuje przypływ środków stanowi kategorię przychodów z działalności.

Moment uzyskania przychodu został określony w ustawie o podatku dochodowym, zgodnie z ustawą za przychów z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, skorygowane o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i rabatów. Jeśli podmiot dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług osiągniętą kwotę musi jeszcze pomniejszyć o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Moment powstania przychodu zależy jest od charakteru przychodu.

Jeśli podmiot gospodarczy uzyska przychody ze sprzedaży nieruchomości, która nie zaliczana była do środków trwałych nie będzie to stanowić dla niego przychodów z działalności, nawet jeśli sprzedana nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenie działalności gospodarczej.

Przychód ze sprzedaży będzie przychodem z działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy spełniać będzie dwa warunki:

  • sprzedaż związana jest z środkiem trwałym,
  • środek trwały ujęty jest w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.