firma

Przychody z działalności

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą osiąga przychody z różnych tytułów. Nie każda jednak operacja, która generuje przypływ środków stanowi kategorię przychodów z działalności. Moment uzyskania przychodu został określony w ustawie o podatku dochodowym, zgodnie z ustawą za przychów z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, skorygowane o wartość zwróconych...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

Jednym z głównych celów działalności jednostki gospodarczej jest osiąganie dodatniego wyniku finansowego. Rezultat prowadzonej działalności w przypadku firm zobowiązanych do prowadzenie pełnej księgowości zaprezentowany jest w rachunku zysków i strat. Jest to obligatoryjny element sprawozdania finansowego, który prezentuje wyniki przedsiębiorstwa w każdym z jego segmentów działalności. Przychody i zyski oraz koszty i straty dzieli...

Analiza sprawozdania finansowego

  Wyniki działalności podmiotu gospodarczego przedstawione są w sprawozdaniu finansowym, które sporządzane jest na koniec roku obrotowego. Zawarte są w nim informacje na temat kondycji materialnej oraz finansowej jednostki, która prowadzi działalność gospodarczą. Takie sprawozdanie finansowe podlega analizie zarówno ze strony kierownictwa jak i innych podmiotów zewnętrznych w szczególności inwestorów, którzy angażują swoje wolne...