Prowadzenie ksiąg rachunkowych według UoR

Ustawa o rachunkowości to nadrzędny dokument, z którego podmioty gospodarczego czerpię wiedzę w jaki sposób prowadzić księgowość jednostki. Jedną z kategorii jaka jest regulowana to prowadzenie ksiąg rachunkowych. W art. 24 ustawodawca określił jakie cechy mają posiadać księgi rachunkowe, które prowadzone są przez jednostkę gospodarczą. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest do rzetelnego, bezbłędnego, bieżącego prowadzenie ksiąg.

Rzetelność – w zapisach księgowych znajdują się wszystkie operacje, które odzwierciedlają rzeczywistą działalność podmiotu gospodarczego.

Bezbłędność – wszystkie operacje i potwierdzające je dowody księgowe zostały zaksięgowane poprawnie w danym okresie sprawozdawczym z wskazaniem właściwych kwot.

Sprawdzalność – księgi rachunkowe są sprawdzalne jeśli dokonane w nich zapisy wykazują poprawność,a ewentualne nieprawidłowości są do wykrycia. Na to czy można dokonać sprawdzenia wpływa wiele elementów między innymi: uporządkowanie chronologiczne, odpowiednia klasyfikacja, dostęp do zbiorów, które umożliwią weryfikację błędów.

Prowadzone na bieżąco – jednostka ma możliwość w odpowiednim terminie sporządzić zestawienia, sprawozdania opierając się na księgach rachunkowych, które ujmują w swoich zapisach wszystkie niezbędne aspekty prowadzonej działalności.

Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych to bardzo ważny element, ponieważ księgi rachunkowe stanowią podstawę do sporządzenia zestawień, sprawozdań. Jeśli podmiot nie będzie wykonywał tego zadania za należytą starannością cały system rachunkowości zostanie zachwiany.