rozliczenia-podatkowe

Podatki spółki z o.o.

Warto przeanalizować kwestię podatków jakie przyjdzie nam płacić, prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tej formy prawnej ustawa określa model podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółki. Osobno opodatkowaniu podlega dochód firmy, a osobno wypłacana wspólnikom dywidenda.

Co to oznacza w praktyce?

Wiadomo, iż spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a więc podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Wynosi on 19 %. Procent ten odliczany jest od przychodów firmy, pomniejszonych o koszty uzyskania tychże przychodów. Dodatkowo nie możemy zapominać o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, który odliczany jest od wypłaty zysku wspólnikom. Podatek ten również wynosi 19 %.

Dokonajmy więc prostej kalkulacji. Firma, która osiąga zysk o wysokości 100 tys. zł obciążona będzie podatkiem o wysokości 34 tys 390 zł. Kodeks Spółek Handlowych mówi, iż umowa spółki powinna zawierać sposób rozporządzania zyskiem. Zysk rozdysponować można na wiele sposobów, lecz koniecznie należy to uzgodnić pod koniec roku obrachunkowego.

Aktualizacja

Skala podatkowa uległa modyfikacji i na rok 2020:

  • podatek dochodowy CIT wynosi 9%( w przypadku małych podatników) lub 19% podstawy opodatkowania
  • podatek dochodowy PIT wynosi 17% do osiągniętych dochodów poniżej 85 528 zł w roku podatkowym, natomiast 32% po przekroczeniu tego limitu

Obniżenie skal podatkowych jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących podwójnie opodatkowaną spółkę z o.o.