metody wyceny

Metody wyceny aktywów i pasywów

Poszczególne zasoby majątku oraz kapitałów jednostka jest zobowiązana wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy według określonych cen. Każdy z metody wyceny przypisana jest poszczególnym kategorią aktywów i pasywów. Cena nabycia – jest to cena należna sprzedającemu, pomniejszona o podatek pośredni podlegający odliczeniu ( VAT, akcyza ), w przypadku importu powiększona o należność publicznoprawną,...