Księgowość spółki komandytowej

 

Od 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji spółki komandytowej za pomocą systemu S24, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca umowy, krok po kroku jednostki gospodarcze mogą założyć spółkę w systemie online. Może dzięki tym zmianom Kodeksu Spółek Handlowych zwiększy się zainteresowanie spółką komandytową wśród przyszłych przedsiębiorców, warto więc przyjrzeć się formie księgowości jaka przez tą spółkę może być prowadzona.

Niestety w przypadku spółki komandytowej nie został wspólnikom spółki pozostawiony wybór zgodnie z ustawą o rachunkowości spółki handlowe, a taką właśnie spółką jest spółka komandytowa, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na wartość osiąganych przychodów.

Kierownik spółki komandytowej odpowiedzialny jest za:

  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, które mają prezentować zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym oraz systematycznym,
  • ustalenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów,
  • ustalenie wyniku finansowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji księgowej,
  • poddawanie badaniu oraz ogłaszanie sprawozdań finansowych, jeśli przewidują to przepisy ustawy.

Wszystkie obowiązki mogą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany do tego podmiot gospodarczy. W przypadku księgowości spółki komandytowej warto zwrócić uwagę na rozrachunki z komandytariuszami oraz komplementariuszami, które w zakładowym planie kont zaliczane są do zwykłych lub pozostałych rozrachunków. Aby wszystkie rozliczenia były prawidłowe, korzystnie jest zastosowanie rozbudowanej ewidencji analitycznej, która będzie zwracać uwagę na wniesione wkłady i wypłaty z zysku w formie dywidend lub zaliczek.