Informacja dodatkowa

Obok bilansu i rachunku zysków i start podmiot prowadzący pełną księgowość zobowiązany jest do sporządzenie informacji dodatkowej. Jest to pewnego rodzaju załącznik do sprawozdania finansowego stanowiący wyjaśnienie i rozszerzenie informacji jakie zawarte zostały w podstawowych sprawozdaniach.

Informacja dodatkowa składa się z dwóch elementów:

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Przedsiębiorstwo w tej części powinno wykazać  wszystkie informacje dotyczące nazwy i siedziby firmy, przedmiotu prowadzonej działalności, formy prawnej, okresu objętego sprawozdaniem finansowym, opisu przyjętej polityki rachunkowości oraz innych informacji, które umożliwiają lepsze zapoznanie się z sytuacją podmiotu gospodarczego.

Dodatkowe informacje i objaśnień

Z kolei ta część informacji dodatkowej powinna obejmować wyjaśnienia dotyczące pozycji jakie zostały wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i start, opis struktury własnościowej kapitału podstawowego oraz proponowany sposób podziału osiągniętego zysku lub pokrycie straty, podstawowe informacje na temat pracowników oraz organów jednostki, inne informacje, które mogą być pomocne dla lepszego zrozumienia sprawozdania finansowego.

Ustawa o rachunkowości nie narzuca przedsiębiorcom wzoru według, którego ma zostać sporządzone to sprawozdanie finansowe, należy je dostosować do specyfiki działalności jednostki gospodarczej oraz wykazać w nim wszystkie elementy, które zostały narzucone odgórnie. Informacja dodatkowa to bardzo ważna część sprawozdania finansowego, które zawiera bardzo cenne informacje umożliwiające lepszą analizę sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.