rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat określany jest mianem rachunku wyników. Jest to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów, z których składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Zadaniem RZiS jest informowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym firmy. Rachunek Zysków i Strat ukazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez podsumowanie...

Podział kosztów – układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny kosztów jest rodzajem ewidencji kosztów kont zespołu „5”, na które składają się: koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty handlowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, rozliczenie kosztów działalności. Przedsiębiorcy stosujący układ funkcjonalny kosztów klasyfikują koszty ze względu na miejsce ich powstania. Takie rozwiązanie polecane jest dla podmiotów, których charakter działalności...

Informacja dodatkowa

Obok bilansu i rachunku zysków i start podmiot prowadzący pełną księgowość zobowiązany jest do sporządzenie informacji dodatkowej. Jest to pewnego rodzaju załącznik do sprawozdania finansowego stanowiący wyjaśnienie i rozszerzenie informacji jakie zawarte zostały w podstawowych sprawozdaniach. Informacja dodatkowa składa się z dwóch elementów: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo w tej części powinno wykazać  wszystkie...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

Jednym z głównych celów działalności jednostki gospodarczej jest osiąganie dodatniego wyniku finansowego. Rezultat prowadzonej działalności w przypadku firm zobowiązanych do prowadzenie pełnej księgowości zaprezentowany jest w rachunku zysków i strat. Jest to obligatoryjny element sprawozdania finansowego, który prezentuje wyniki przedsiębiorstwa w każdym z jego segmentów działalności. Przychody i zyski oraz koszty i straty dzieli...