Główne zasady w pigułce

Zasada ciągłości
⇔ stosowanie w kolejnych latach wybranych przez jednostek rozwiązań w zakresie grupowania operacji gospodarczych, wyceny składników aktywów i pasywów, sposobu dokonywania amortyzacji , obliczania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych., itp. . Stosownie tej zasady zapewni możliwość porównywania danych w kolejnych okresach obrotowych i wyciąganie odpowiednich wniosków.

Zasada kontynuacji działania
⇔ opiera się na założeniu, że jednostka będzie kontynuowała prowadzoną działalność w dającej się przewidzieć przyszłości ( 1 rok )  w  nie zmniejszonym istotnie zakresie tj. nie zostanie wprowadzona w stan likwidacji lub upadłości . Czy jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności decyduję kierownik jednostki .

Zasada memoriału
⇔ polega na tym,  że jednostka ma obowiązek ewidencjonować w prowadzonych księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (wpływu czy wypływu kasowego gotówki).

Zasada współmierności przychodów i kosztów
⇔ podmiot zobowiązany brać pod uwagę w danym okresie sprawozdawczym nie tylko przychody i koszty wygenerowane w tym okresie ale także zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zasada niekompensowania
⇔ w myśl tej zasady wartość każdej  z kategorii przychody, koszty, aktywa, pasywa, zyski, straty ustala się oddzielnie,  jednostka nie może wyrównywać ewentualnych nieprawidłowości jakie występują w tych kategoriach

Zasada istotności
⇔ zgodnie z tą zasadą podmiot gospodarczy ma w swojej ewidencji ujmować wszystkie zdarzenia, które mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej nawet te najmniejsze operację aby prezentować rzetelny obraz jednostki.

Zasada ostrożności
⇔ zasada te reguluję problem związany z zdarzeniami, które powodują obniżenie wartości aktywów a także, które mogą spowodować osiągnięcie strat. Wynikiem stosowanie tej zasady jest pojawienie się rezerw oraz konieczność dokonywania aktualizacji.

 

Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!