Zasady rachunkowości

Każdy system rządzi się swoimi prawami tak też jest w przypadku rachunkowości. Nadrzędnym celem rachunkowości jest przedstawienie wiarygodnego i miarodajnego obrazu jednostki gospodarczej między innymi poprzez ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest stosować się do nadrzędnych zasad rachunkowości, które można powiedzieć ” rządzą ” systemem sprawozdawczości finansowej.

Nadrzędne zasady rachunkowości :

→  Zasada rzetelnego obrazu, określana również – zasadą wiarygodności.
→  Zasada przewagi treści nad formą, ściśle powiązana ze stosowaniem zasady wiarygodności.
→  Zasada memoriału.
→  Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
→  Zasadę ostrożności.
  Zasada indywidualnej wyceny.
→  Zasada istotności.
→  Zasada ciągłości – porównywalności.

Każda z tych zasad odrębnie reguluje poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wspólnie zapewniają rzetelny, bezbłędny obraz przestawianej sytuacji jednostki gospodarczej oraz jej wyniku finansowego i pozwalają zarazem na skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji. Odstępstwa od tych zasad są możliwe ale tylko w wyjątkowych sytuacjach kiedy przepisy szczegółowe na to pozwalają.