Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat określany jest mianem rachunku wyników. Jest to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów, z których składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Zadaniem RZiS jest informowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym firmy.

Rachunek Zysków i Strat ukazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez podsumowanie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. RZiS może zostać sporządzony w dwóch wariantach – kalkulacyjnym lub porównawczym. Wybór wariantu uzależniony jest od sposobu ewidencji księgowej.

W rachunku zysków i strat wynik finansowy rozbijany jest na części:

  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne,
  • przychody i koszty finansowe,
  • wynik zdarzeń gospodarczych.

Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach, które należą do Unii Europejskiej określana jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.