pracownik

Kilka słów o formach zatrudnienia pracowników

W Polsce istnieją różne formy oraz rodzaje zatrudnienia pracowników. Pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o prace, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Umowa o pracę jest umową zawieraną między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na określonym w umowie stanowisku, w określonym czasie i miejscu, za konkretne wynagrodzenie. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny (max. 3 miesiące), na zastępstwo oraz na czas wykonywania danej pracy.

Umowa zlecenie jest zawierana w oparciu i o przepisy Kodeksu Cywilnego na wykonywanie danej pracy za określone wynagrodzenie. Pracownikowi zwanemu zleceniobiorcą nie należy się płatny urlop wypoczynkowy. W pewnych sytuacjach zwalnia pracodawcę od płacenia składek ZUS.

Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika. Jest zawierana tak jak umowa zlecenie o przepisy Kodeksu Cywilnego. Pracownik nie ma żadnych przywilejów pracowniczych natomiast pracodawca nie opłaca żadnych składek za pracownika. Należy przy niej rozliczyć podatek od dochodów.

Szczególną formą zatrudnienia jest samozatrudnienie przez które rozumiemy prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Polega ona na współpracy między wykonawcą (przedsiębiorcą), a zlecającym (pracodawcą). Ich wzajemną współpracę reguluje Kodeks Cywilny. Wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości i ZUS-em leżą po stronie przedsiębiorcy.