Sprawozdawczość

Polega na przygotowaniu i prezentacji informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych, które w największym stopniu wykorzystane są przez zewnętrznych użytkowników informacji. Wszystkie dane jakie znajdują się w sprawozdaniach pochodzą z ksiąg rachunkowych jakie prowadzone są przez podmiot. Jednostka ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze aby w sposób rzetelny i jasny przedstawiać swoją sytuację a także odpowiednio rozliczać się na przykład z należnego podatku.

Sprawozdawczość jednostki będzie zawierała w sobie:

1. Trzy podstawowe sprawozdania finansowe :

→  Bilans
→  Rachunek Zysków i Strat
→  Informacja Dodatkowa

2. Sprawozdania sporządzane tylko przez wybrane jednostki :

→  Zestawieni Zmian w Kapitale Własnym
→  Rachunek Przepływów Pieniężnych

Jakie jednostki sporządzają sprawozdania?

Ustawa o rachunkowości określa jakie podmioty mają obowiązek sporządzać sprawozdania między innymi :

  • spółki handlowe , spółki cywilne
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki partnerskie po spełnieniu pewnych warunków ( jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200 000 EURO)
  • przedsiębiorstwa państwowe

Dzięki takim sprawozdaniom można uzyskać mnóstwo informacji na temat podmiotów gospodarczych. Informację takie są bardzo potrzebne dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki.