REGON i wszystko to, co z nim związane

Czym jest tzw. rejestr REGON?
REGON, co jest skrótem od Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej obejmuje wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które podjęły się prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest dostarczanie ogólnych charakterystyk podmiotów, które działają na danym terytorium. Pozwala on także na sporządzanie wykazów adresów działających podmiotów oraz jest podstawą do tworzenia różnego rodzaju baz danych na temat polskich przedsiębiorstw.
Jak dokonać wpisu?
Wszystkie informacje związane nie tylko z przedsiębiorcą, ale także z prowadzoną przez niego działalnością, wymagają dokonania wpisu do rejestru REGON. Należy zgłosić dane takie, jak np.: nazwa, NIP, adres, siedziba, forma prawna, forma własności, wykaz rodzajów działalności, przewidywana liczba pracowników, dane organu rejestrującego. Sposób dokonywania wpisu do rejestru REGON w głównej mierze jest uzależniony od formy prawnej danej firmy.
Jak nadawany jest numer?
Każdy podmiot, który zostaje wpisany do rejestru, otrzymuje identyfikacyjny numer REGON. W momencie, gdy dana firma jest likwidowana, numer ten zostaje przekazany do tzw. zbioru historycznego i nie może zostać wykorzystany do identyfikacji innego podmiotu gospodarczego. Numer REGON składa się z 9 cyfr.
Co poświadcza nadanie numeru?
Informacja o nadanym firmie numerze REGON zostaje automatycznie udostępniona na głównej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru. Na żądanie wpisanego do rejestru podmiotu, Urzędy Statystyczne są zobowiązane do wydania zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

numer REGON