Podstawy rachunkowości

Rachunkowość odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, podsumowuje i wyciąga wnioski z prowadzonej działalności. Podmioty  zajmujące się rachunkowością  muszą działać według ścisłych regulacji, które określone zostały przez polskie normy prawne lub międzynarodowe standardy.

1. Najważniejszym aktem prawnym, w którym znajdziemy wytyczne związane z systemem rachunkowości jest Ustawa o Rachunkowości ( UoR ) z dnia 29 września 1994 roku wielokrotnie już nowelizowana. Regulacje zawarte w UoR mają obowiązek stosować wszystkie podmioty gospodarcze, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań finansowych.

2. Krajowe Standardy Rachunkowości wytyczne, które mają przybliżać polski systemu sprawozdawczości do norm jakie panują na arenie międzynarodowej, pomóc jednostką w właściwy sposób stosować normy jakie zawarte są w Ustawie, obecnie Komitet opublikował 6 krajowych standardów, które stosowane są w przypadku braku regulacji w UoR.

3. Kolejną regulacją do jakiej powinny sięgać podmioty są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF/MSR) opracowane przez Komitet Standardów w celu ujednolicenia systemu rachunkowości na arenie międzynarodowej. Nie wszystkie jednostki muszą się do nich stosować, obowiązek taki mają na przykład banki czy emitenci papierów wartościowych, pozostałe podmioty mogą samodzielnie zadecydować o stosowaniu MSSF/MSR.

Podmioty powinny pamiętać o tym, że nie ma dowolności w stosowaniu tych trzech regulacji . Określona jest kolejność w jakiej należy korzystać z tych wytycznych :

  • na początku zawsze Ustawa o Rachunkowości
  • kiedy brak w niej jakiejś regulacji należy sięgnąć do Krajowych Standardów
  • w ostateczności można skorzystać z Międzynarodowych Standardów kiedy pozostałe regulacje nie rozwiązują problemu