Kontrola sprawozdania finansowego

 

kontrola-sprawozdanie-finansowegoKontrola sprawozdania finansowego może wynikać z konkretnych regulacji prawnych lub z dobrowolnej decyzji przedsiębiorcy.

Obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego podlega tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która na koniec roku obrotowego wykazała średnioroczne zatrudnienie w wysokości co najmniej 50 osób(dotyczy pełnych etatów lub przeliczenia na pełne etaty), sumę aktywów stanowiącą co najmniej 2 500 000 euro w przeliczeniu na polską walutę, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych na poziomie min. 5 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Inne podmioty takie jak grupy kapitałowe posiadające skonsolidowane sprawozdania finansowe, banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracyjne, jednostki zajmujące się obrotem papierami wartościowymi (fundusze inwestycyjny), spółki emitujące papiery wartościowe na GPW oraz innych rynkach giełdowych, spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek akcyjnych w organizacji) podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

Badanie, które prowadzone jest przez biegłego rewidenta ma na celu dokonanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, badane są takie aspekty jak: możliwość kontynuacji działalności gospodarczej, poprawność w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sposób naliczania podatku, amortyzacja, sposób zaliczania danych pozycji do kategorii kosztów i przychów oraz ich późniejsze rozliczenie.

Kontrola dokonana przez biegłego rewidenta potwierdzana jest opinią biegłego rewidenta oraz raportem z przeprowadzenia badania w formie elektronicznej. Dokumenty podlegają obowiązkowi przetłumaczenia na języki angielski oraz niemiecki.

Istnieje możliwość przeprowadzenia dobrowolnego badania sprawozdania finansowego, w ten sposób podmioty gospodarcze pozyskują informacje na temat sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz umożliwiają przeprowadzenie analizy finansowej. Dokonując takiego badania spółka może wpłynąć na wzrost zaufania wśród banków, kontrahentów.