Biegły rewident

Z biegłym rewidentem spotkają się podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą większych rozmiarów bo one podlegać będą obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, inne jednostki nie koniecznie ale warto posiadać informację na temat biegłych rewidentów, bo każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą zmierza do rozwoju i w każdym momencie może znaleźć się w grupie podmiotów, dla których badanie sprawozdania jest obowiązkowe.

Biegły rewident jest to podmiot, który uprawiony jest:

 • do badania sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych,
 • wydawania opinii ekonomiczno – finansowych,
 • udzielania porad z zakresu prawa podatkowego,
 • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • wydawania publikacji,
 • przeprowadzania szkoleń z dziedziny rachunkowości

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Zgodnie z zapisami w regulacjach prawnych do rejestru biegłych rewidentów może zostać wpisany podmiot, który spełnia kilka kryteriów:

 • ma zdolność do czynności prawnych oraz bez ograniczeń korzysta z praw publicznych
 • posiada nieposzlakowaną opinię i swoim zachowaniem pokazuję, że będzie prawidłowo wykonywać swoje obowiązki
 • ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, biegle posługuję się językiem polskim
 • odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu;
 • uzyskał pozytywny wynik z egzaminu dla kandydatów na biegłego rewidenta
 • uzyskał pozytywny wynik z dyplomowego egzaminu ustnego sprawdzającego jego wiedzę pozyskaną w trakcie aplikacji
 • złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem

Otrzymanie tytułu biegłego rewidenta to proces długotrwały, który trawa 3,5 – 4 lat. W tym czasie osoba ubiegająca się o ten tytuł musi przejść przez kilka etapów: roczna praktyka w rachunkowości, 2-letnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 10 egzaminów pisemnych w Komisji Egzaminacyjnej oraz egzamin dyplomowy przed Komisją.