Wskaźniki finansowe

 

analiza_finansowaJedną z najprostszych metod dokonywania analiz finansowych jest obliczenie wskaźników finansowych. Dzięki dokonaniu takich wyliczeń przedsiębiorca ma możliwość oceny prowadzonej działalności gospodarczej oraz porównaniu osiągniętych wyników w czasie, z normami a także z wynikami konkurencji. Do wyliczenia wskaźników finansowych niezbędne są dane finansowe, które umieszczone są w bilansie, rachunku zysków i start, rachunku przepływów pieniężnych. Jeśli podmiot gospodarczy sporządza sprawozdanie finansowe wyliczenie wskaźników nie powinno stanowić problemu.

Można wyróżnić klika rodzajów wskaźników finansowych:

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Mają na celu określenie stopnia płynności jednostki gospodarczej, jej zdolności do pokrywania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą środków pieniężnych. Obliczając wskaźniki płynności przedsiębiorca bierze pod uwagę aktywa obrotowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, następnie koryguje je o różne pozycje w zależności jaki wskaźnik jest liczony ( wskaźnik bieżącej płynności, płynności szybkiej, płynności gotówkowej).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Określają zyskowność prowadzonej działalności gospodarczej, im wyższy poziom osiągają te wskaźniki tym lepiej dla przedsiębiorstwa, bo inwestorzy oczekują jak najwyżej stropy zwrotu. W strukturze tych wskaźników analizowany jest zysk w stosunku do różnych pozycji takich jak przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, kapitał własny, aktywa ogółem.

WSKAŹNIKI ROTACJI

Określają efektywność wykorzystania przez przedsiębiorstwo posiadanych zasobów oraz sposób ściągania należności. Dzięki obliczeniu takich wskaźników jednostka gospodarcza może określi jak często w danym okresie następuje obrót posiadanymi zapasami, w jakim czasie ściągane są należności od kontrahentów.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Określają w jaki stopniu przedsiębiorstwo jest zadłużone, na jakim poziomie kształtuje się finansowanie działalności za pomocą obcych źródeł finansowania i czy przedsiębiorstwo jest w stanie te zobowiązania regulować.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oraz posiadanych danych finansowych obliczone mogą zostać różne wskaźniki.

Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!