Analiza sprawozdania finansowego

 

sprawozdanie_finansoweWyniki działalności podmiotu gospodarczego przedstawione są w sprawozdaniu finansowym, które sporządzane jest na koniec roku obrotowego. Zawarte są w nim informacje na temat kondycji materialnej oraz finansowej jednostki, która prowadzi działalność gospodarczą. Takie sprawozdanie finansowe podlega analizie zarówno ze strony kierownictwa jak i innych podmiotów zewnętrznych w szczególności inwestorów, którzy angażują swoje wolne kapitały i chcą osiągać jak największą stopę zwrotu.

Analiza wstępna sprawozdania finansowego:

Przebiega w dwóch etapach analiza pozioma, która bada dynamikę oraz analiza pionowa, która bada strukturę poszczególnych składników sprawozdania finansowego. Dzięki takiej analizie można pozyskać informacje jak zmieniły się kategorie aktywów i pasywów, wyniki działalności w poszczególnych segmentach oraz inne pozycje. Jest to jednak bardzo ograniczony sposób oceny sytuacji jednostki gospodarczej. Pozwala jedynie wyciągnąć ogólne wnioski.

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego:

Jej podstawę stanowią wskaźniki finansowe, który przyjmują bardzo różnorodną postać w zależności jaki segment działalności jednostki jest poddawany badaniu. Poprzez obliczenie wartości poszczególnych wskaźników można uzyskać informacje na temat poziomu zadłużenia jednostki, efektywności wykorzystania przez nią posiadanych zasobów, zyskowności prowadzonej działalności. Dokonując takiej analizy można pozyskać jednak wyłącznie informacje, które dotyczą bezpośrednio analizowanego podmiotu nie można uzyskać informacji na temat otoczenia w jakim funkcjonuje jednostka, które wywiera ogromny wpływ na jej działalność gospodarczą.