Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Jednym z nieocenionych źródeł informacji są sprawozdania finansowe sporządzane przez podmioty gospodarcze. Sprawozdanie finansowe to nic innego jak zestawienie wielu danych liczbowych, które obrazują to co działo się w jednostce gospodarczej w ciągu ostatniego roku. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z regulacji jakie zawarte są w ustawie o rachunkowości. Do najważniejszych raportów należy Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat obok nich pojawia się również Informacja dodatkowa czy też Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Krótki przewodnik dla przedsiębiorców:

1. Za sporządzenie sprawozdania finansowego w jednostce odpowiedzialny jest kierownik ( osoba fizyczna, wieloosobowy zarząd), który zarządza jednostką.

2. Sprawozdanie należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je odpowiednim organom.

3. Raport finansowy powinien zostać podpisany przez kierownika jednostki oraz osobę, która odpowiedzialna jest w jednostce za prowadzenie spraw związanych z księgowością.

4. Istnieje możliwość sporządzenia uproszczonej wersji sprawozdań w sytuacji kiedy podmiot nie przekroczy dwóch z trzech podanych wielkości: średnioroczne zatrudnienie nie więcej niż 50 osób, suma bilansowa nie przekroczy równowartości 2 mln euro, przychody netto nie przekroczą wartości 4 mln euro.

5. Niektóre jednostki zobowiązane są poddać sporządzone sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta ( wykaz takich podmiotów znajduję się w art.64 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).

6. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

7.  Jeśli raporty podlegają obowiązkowemu badaniu muszą zostać ogłoszone w Monitorze Polskim B w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdań.