Rachunek przepływów pieniężnych

Kolejnym z elementów rocznego sprawozdania finansowego może być rachunek przepływów pieniężnych. Sporządzany jest on przez jednostki gospodarcze, które podlegają obowiązkowe badaniu przez biegłych rewidentów, nie jest więc obligatoryjnym składnikiem sprawozdania finansowego każdej jednostki gospodarczej.

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w badanym okresie sprawozdawczym, informując o źródłach i sposobie wykorzystania środków pieniężnych w przekroju na poszczególne segmenty działalności jednostki gospodarczej: działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową. Zasady według jakich należy sporządzać rachunek przepływów pieniężnych zostały przedstawione w Ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości a także Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Informacje jakie prezentuje to sprawozdanie czerpane są z bilansu, rachunku zysków i strat, zapisów i sald kont księgowych oraz dodatkowej ewidencji.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
metoda bezpośrednia
metoda pośrednia

Każda z tych metod skonstruowana jest w ten sam sposób, różnice pojawiają się tylko w przypadku przepływów z działalności operacyjnej.

Analiza przepływów pieniężnych pomaga w ocenie płynności przedsiębiorstwa.

Utrzymywanie dodatniego salda przepływów pieniężnych przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą jest bardzo dobrą sytuacją. Problem pojawia się kiedy jednostka traci płynność finansową, wiąże się to z zagrożeniem upadłości firmy.