Limit przychodów w 2022 roku – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość to sposób ewidencji księgowej, której często obawiają się przedsiębiorcy. Dlaczego? Często ilość obowiązków zobowiązuje do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym lub księgową, którzy zadbają o szczegółową ewidencję w postaci ksiąg rachunkowych.

Pełna księgowość zobowiązuje do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji każdej złotówki przepływającej przez podmiot.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wielkość przychodów mają:
☑️ spółki handlowe
☑️ podmiotu funkcjonujące a zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
☑️ samorządy, a zatem gminy, powiaty, województwa i ich związki,
☑️ jednostki oraz zakłady budżetowe,
☑️ jednostki funduszy celowych,
☑️ osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
☑️ jednostki działające dzięki otrzymanym środkom finansowym (dotacje, subwencje)

Ile wyniesie limit? Kto dodatkowo będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości w 2022 roku?
W 2022 roku limit przychodów obowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 9 188 200 zł.