rozliczenia-podatkowe

Czynny żal

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe rozliczanie się z podatku oraz składanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego. Opóźnienie w złożeniu stosownych dokumentów może skutkować negatywnymi konsekwencjami, jednak ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia tych konsekwencji poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu.

Według kodeksu karnego skarbowego “ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu“.

Zawiadomienie o popełnieniu czyny zabronionego czyli czynny żal należy złożyć w formie pisemnej osobiście w urzędzie skarbowym bądź przesłać pocztą. Od negatywnie rozpatrzonej decyzji urzędu skarbowego przedsiębiorca nie może się odwołać.

W piśmie kierowanym do urzędu skarbowego należy zawrzeć:

  • dane osoby wnoszącej zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego,
  • okoliczności istotne dla tej sprawy,
  • charakter popełnionego czynu,
  • dane osób współpracujących, które miały związek z popełnionym czynem,
  • informacje, które określają czy czyn został naprawiony przez podatnika, a jeśli nie doszło do naprawienia czynu to należy określić kiedy i w jaki sposób zostanie on naprawiony.