Czym jest środek trwały?

W większości funkcjonujących na rynku firm występują środki trwałe a ich właściciele zobowiązani są do ewidencji środków trwałych, Czym one są? Do czego zobowiązuje ewidencja środków trwałych?

Za środki trwałe uznaje się:
– budowle,
– budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
– maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty,

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Warto zaznaczyć, że obligatoryjnym warunkiem uznania za środek trwały jest użytkowanie go przez okres dłuższy niż rok.

Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zobowiązują środki trwałe, gdy:
– wartość składnika majątku jest wyższa od kwoty 10 000 zł,
– składnik majątku jest własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzacji,
– składnik majątku jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
– składnik majątku jest kompletny i zdatny do użytku.

Podatnicy mają do wyboru poniższe sposoby amortyzacji:
– liniowa,
– degresywna,
– jednorazowa,
– naturalna.