Aktywa

 

aktywaKażda firma posiada majątek, którym dysponuje i który niezbędny jest do wykonywanej działalności gospodarczej. Składniki majątku wykazywane są w podstawowym sprawozdaniu finansowym jakim jest bilans jednostki.
Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych i mają spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Majątek, który posiada jednostka można podzielić na trwały i obrotowy, już same nazwy tych składników majątkowych wiele mówią.

Aktywa trwałe czyli takie, które w jednostce wykorzystywane będą przez okres dłuższy niż 1 rok, można powiedzieć, że mają być trwale związane z jednostką. Te składniki charakteryzują się tym, że są mało płynne oznacza to, że ich bezpośrednia wymiana na środki pieniężne jest trudna. Do tej grupy zalicza się :
»  Wartości niematerialne i prawne
»  Środki trwale
»  Należności długoterminowe
»  Inwestycje długoterminowe
»  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe w porównaniu do aktywów trwałych goszczą w jednostce znacznie krócej bo w okresie poniżej 1 roku i są zasobami mającymi bardzo dużą płynność, jednostka bardzo szybko może je zamienić na środki pieniężne. Aktywami obrotowymi są:
»  Zapasy
»  Należności krótkoterminowe
»  Inwestycje krótkoterminowe
»  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Struktura aktywów w jednostce jest bardzo ważna ze względu na profil prowadzonej działalności. Jeśli podmiot prowadzi działalność handlową to zdecydowanie w składnikach jego aktywów powinny przeważać aktywa obrotowe, bo to one stanowią podstawę jego działania. Z kolei w jednostce produkcyjnej główną rolę ogrywać będzie majątek trwały wpływający na możliwości produkcyjne podmiotu.