Zamknięcie roku obrotowego

Przedsiębiorcy (niezależnie od wybranej formy prawnej) muszą prowadzić ewidencje księgową. W wielu przypadkach (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zobligowane są do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, czyli ksiąg rachunkowych. Jednym z obowiązków ewidencji w formie ksiąg rachunkowych jest zamknięcie roku obrotowego.

zamkniecie-roku-obrotowego

Księgi rachunkowe – dlaczego ewidencja w tej formie jest tak korzystna dla przedsiębiorców?

Księgi rachunkowe szczegółowo opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Warto tutaj zaznaczyć, że ten system ewidencji pozwala uzyskać rzetelny obraz sytuacji i kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Istnieje możliwość powierzenia prowadzenia księgowości specjalistom księgowym lub biuru rachunkowemu.

Decydując się na to rozwiązanie należy pamiętać, aby:

  • powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,
  • zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Zamknięcie roku obrotowego – księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe zamyka się:

  • na dzień kończący rok obrotowy,
  • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
  • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
  • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Zapoznaj się również z wpisem: Współpraca z biurem rachunkowym


ksiegowosc-spolki-kontakt