kpir

Zmiana KPiR na księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości w firmie w formie uproszczonej należy do przywilejów, niektórych przedsiębiorców. Spełniają oni wytyczne jakie określone zostały w poszczególnych regulacjach prawnych, po przekroczeniu jednak pewnych parametrów przedsiębiorca zobowiązany będzie do zmiany systemu księgowości w swojej firmie na pełną księgowość.  Będzie to ogromna różnica z uwagi na fakt, że pełna księgowość jest formą dużo bardziej skomplikowaną i wymaga od przedsiębiorcy wykonania wielu czynności.

Zamiana podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe.

Zmiana KPiR na księgi rachunkowe powinna mieć miejsce, gdy dochody podmiotu przekraczają określona w przepisach kwotę. Obecnie kwota ta wynosi 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Kurs euro należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych.

Gdy przekroczone zostają pewne wartości podmiot gospodarczy prowadzący działalność musi zmienić dotychczas obowiązujący system rachunkowości swojej firmy. Podatnik od nowego roku będzie musiał wykonać kilka czynności, które umożliwią wprowadzenie nowej formy rozliczeń:

  •  zorganizowanie rachunkowości jednostki, opracowanie szczegółowej polityki jaka będzie stosowana w firmie,
  •  zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  •  sporządzenie wykazu aktywów i pasywów,
  •  otwarcie ksiąg rachunkowych,
  •  złożenie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego wniosku aktualizującego.