Zaliczka na koszty usługi lub zlecenia

Art. 743 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej Kc) mówi o tym, że wykonanie zlecenia wymaga poniesienia wydatków, które w początkowym etapie powinny być wykonane z udzielonej wcześniej zaliczki.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które zostały poniesione w celu podejmowania działań mających na celu wykonanie zlecenia. Wydatki powinny zostać zwrócone wraz z odsetkami ustawowymi.

Obowiązek na zleceniodawcy ciąży niezależnie od tego, czy dokonanie zleconej czynności przyniosło oczekiwany przez niego rezultat. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zlecenie musi być wykonanie w sposób “należyty”, czyli zgodnie z umową i znajdującymi się w niej standardami.

W przypadku zaliczki na poczet wykonania świadczenia z umowy zawartej przez przedsiębiorcę i podlegającej fakturowaniu VAT należy wystawić fakturę zaliczkową (art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Dotacja z urzędu pracy – o czym należy pamiętać?