Dotacja z Urzędu Pracy

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem kosztów ze strony początkującego przedsiębiorcy. Zdarza się, że koszty są tak wysokie, że skutecznie zniechęcają do założenia własnej firmy. Z pomocą przychodzi wtedy Urząd Pracy, który podejmuje działanie zmierzające do ograniczenia liczby osób bezrobotnych.

Jedną z form takich działań jest przyznanie dotacji. Dotację z Urzędu Pracy są świadczeniem bezzwrotnym i są wypłacane przyszłemu przedsiębiorcy przed poniesieniem przez niego kosztów związanych z założeniem firmy. Kwalifikacja do otrzymania takiej formy pomocy obejmuje szereg warunków, które osoba starająca się o nią musi spełnić.

Dotację z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • jest bezrobotna,
  • nie jest studentem dziennym,
  • w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej, ani nie posiadała wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • nie popełniła przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • nie odmówiła bez powodu propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy prac społecznie użytecznych,
  • nie przerwała bez powodu szkolenia, stażu,
  • nie korzystała z bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych lub Funduszu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • współmałżonek osoby starającej się o dotację nie prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności o takim samym profilu,
  • nie stara się o dotację w innym Urzędzie Pracy.

Strona główna