Podpis elektroniczny – regulacje prawne

Czy stosowanie podpisu elektronicznego wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjnego podpisu? Co zrobić, aby mieć pewność, że posługiwanie się e-podpisem z certyfikatem posiada moc prawną?

Przepisy prawne umożliwiają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentach elektronicznych.

Podpis elektroniczny – regulacje prawne

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym regulują:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (tzw. rozporządzenie eIDAS);
  2. Polska ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która dostosowuje prawo krajowe do europejskiego.

Zgodnie z z art. 25 rozporządzenia eIDAS tylko kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Osoba posługująca się podpisem elektronicznym musi pamiętać o odnowieniu certyfikatu kwalifikowanego.