Pasywa

 

pasywaSkładnikiem, który w bilansie zostaje zestawiony z aktywami są pasywa. Pasywa są to źródła finansowanie majątku. Podobnie jak w przypadku aktywów je również można podzielić na dwie grupy:

→  Kapitał ( fundusz) własny
→  Zobowiązania i rezerwy zobowiązania

Kapitał własny to wkłady wniesione przez wspólników do przedsiębiorstwa oraz środki, które uzyskane zostały w związku z prowadzoną działalnością a nie zostały wykorzystane przez jednostkę w inny sposób. Ta część składników pasywów jest trwale związana z jednostką. Z kolei zobowiązania i rezerwy to forma kapitału obcego pochodzącego z zewnętrznych źródeł finansowania ( kredyty, pożyczki, zobowiązania z różnych tytułów). Inaczej kapitał obcy można określić długiem, który podmiot zobowiązany jest zwrócić innym jednostką w wyznaczonym czasie.

Zgodnie z zasadą bilansować wartość pasywów ma być równa wartości posiadanego majątku.

Dobrze kiedy jednostka finansuje swoją działalność gospodarczą w znacznej części z kapitałów własnych. Zaciąganie zobowiązań też jest konieczne, w ten sposób podmiot kredytuje się na jakiś czas a własne środki może inwestować w rozwój.