Okresy przechowywania dokumentacji księgowej

Przepisy prawa ściśle określają okresy, w jakich należy przechowywać dokumentację księgową prowadzoną w firmie. Niektóre dokumenty wystarczy archiwizować przez rok, inne przez 5 lat – przedstawiamy listę najważniejszych z nich oraz okres, w jakim muszą być przechowywane:

księgi rachunkowe – 5 lat,
– dowody księgowe związane ze sprzedażą detaliczną – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
– dokumentacja związana z przyjętym sposobem prowadzenia rachunkowości – 5 lat od momentu upływu ważności,
– wszystkie pozostałe sprawozdania i dowody księgowe, do których sporządzenia zobowiązują przepisy prawa – 5 lat,
– dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat,
– dowody księgowe związane ze środkami trwałymi w budowie, kredytami i pożyczkami, umowami handlowymi – przez 5 lat.
Terminy te należy obliczać od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty.