Księgi rachunkowe spółki z o.o.

 

 

 

Każdy z podmiotów gospodarczych, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wiedzieć, że taka forma prawna zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Pojawia się zasadnicze pytanie: kiedy należy założyć księgi rachunkowe dla spółki z o.o.?

Zgodnie z regulacjami, które zawarte zostały w ustawie o rachunkowości księgi rachunkowe należy otworzyć na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, który rozumiany jest jako dzień zaistnienia pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Przedsiębiorcy mają na to 15 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo ważne jest określenie dnia, w którym dokonana została pierwsza operacja gospodarcza mająca wpływ na stan aktywów i pasywów spółki lub też przychodów i kosztów. Przykładem takiej operacji może być wniesienie przez wspólników spółki wkładów na pokrycie udziałów. Taka operacja zostanie odzwierciedlona w aktywach spółki na rachunku bieżącym lub w kasie oraz na koncie pozostałe rozrachunki. Inaczej wyglądać będzie księgowanie jeśli do spółki wniesiony zostanie aport.

Wspólnicy spółki powinny pamiętać, że jeżeli przeprowadzali rejestrację spółki tradycyjnie i umowa spółki była sporządzana w formie aktu notarialnego przed złożeniem pełnej dokumentacji rejestracyjnej wszystkie wkłady powinny być do dyspozycji zarządu spółki. Wynika to z konieczności dołączenia do wniosku oświadczenia członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników.

Rachunkowość spółki z o.o. to bardzo złożone zagadnienie, które wymaga bardzo szerokiej analizy ze strony wspólników spółki.