Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

 

Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które wiąże się z ponoszeniem nakładów przez cały okres prowadzenia działalności. Koszty jakie ponoszone są przez przedsiębiorcę można podzielić na kilka kategorii, które wiążą się z miejscem powstania kosztu, bezpośrednim związkiem z produktem gotowym, zużyciem poszczególnych czynników.

Jeden z podziałów kosztów opiera się na charakterze prowadzonej działalności, w tym podziale wyróżnia się :

1) koszty działalności operacyjnej, które związane się z podstawową działalności jaka prowadzona jest przez przedsiębiorstwo.
2) koszty działalności finansowej łączące się z inwestowaniem wolnych środków, korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania.
3) straty nadzwyczajne ponoszone w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami – zdarzeniami losowymi.

Kolejny podział wyróżnia koszty układu kalkulacyjnego oraz koszty układu rodzajowego. Są to dwa sposoby ewidencji z jakich mogą skorzystać jednostki gospodarcze w późniejszym etapie będą one decydować z jakiej formy rachunku zysków i strat będzie korzystać podmiot, który zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań.
Układ rodzajowy wyróżnia: amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i płaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe z kolei układ kalkulacyjny tworzą pozycję kosztów wydziałowych, z działalności podstawowej, sprzedaży, ogólnego zarządu.

Koszty to kategorie, które nierozerwalnie łączą się z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawsze będą generowane przez podmiot czynnie działający na rynku. Nadrzędnym zadaniem każdego przedsiębiorcy jest takie zarządzanie posiadanymi zasobami aby koszty nie przewyższały osiąganych przychodów i podmiot gospodarczy osiągał zyski.