Czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Coraz więcej osób zastanawia się czy możliwe jest anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest wypowiedzenie umowy oraz podania okresów jego obowiązywania.

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Musi mieć ono formę pisemną. Może je złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Jakie okresy wypowiedzenia umowy o pracę aktualnie obowiązują?

W przypadku umowy na czas nieokreślony lub określony:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

W przypadku umowy zawartej na okres próbny:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Wszystkie kwestie dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę zostały już omówione, jak natomiast wygląda anulowanie wypowiedzenia? Czy jest ono w ogóle możliwe?
Tak, istnieje możliwość, aby anulować wypowiedzenie umowy o pracę. Decyzja ta zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli obu stron.

Istnieje jednak jedna sytuacja, która dzięki przepisom prawa, anuluje wypowiedzenie umowy o pracę z urzędu. Jest to przypadek, gdy pracownica w okresie obowiązywania wypowiedziana umowy, dowie się, że jest w ciąży.