Część I – zasady uniwersalne

Wszystkie uniwersalne zasady rachunkowości są stosowane powszechnie we wszystkich państwach, niezależnie od tego, jaki występuje tam ustrój polityczny lub system gospodarczy. Tak więc dotyczą one każdego przedsiębiorstwa, które zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości.

Do uniwersalnych zasad rachunkowości możemy zaliczyć:
zasadę podwójnego i dwustronnego zapisu, która polega na tym, iż każda operacja musi zostać zaksięgowana na co najmniej dwóch kontach, o takiej samej wartości, ale po dwóch różnych stronach kont,
zasadę periodyzacji, która przewiduje podział zdarzeń gospodarczych na grupy czasowe, które następnie są niezbędne w czasie tworzenia sprawozdań finansowych,
zasadę podmiotowości, która polega na prowadzeniu rachunkowości przez jednostki gospodarcze, które posiadają określoną nazwę, a także zostały wyodrębnione pod względem majątkowym, prawnych oraz organizacyjnym.