Błędy w sprawozdaniu finansowym

Każdego roku, gdy przychodzi czas na to, aby sporządzić oraz złożyć sprawozdanie finansowe, drżą zarówno przedsiębiorcy, jak i ich księgowe. Zarówno jedną, jak i drugą grupę czekają pełne ręce roboty, aby cały proces doprowadzić do zatwierdzenia sprawozdania, w którym nie będzie żadnych błędów.

Niestety w każdym przypadku konsekwencje nierzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego są znaczne i dla wielu firm bardzo obciążające. Dlatego sporządziliśmy listę zagadnień, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w czasie sporządzania sprawozdania finansowego, aby zminimalizować ryzyko błędu.

1. Stawki amortyzacji
Bardzo często popełnianym błędem jest stosowanie błędnych stawek amortyzacyjnych już na etapie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najczęściej pomijane jest uwzględnienie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej.

Zaleca się, aby kierownik jednostki przeprowadzał okresowe sprawdzenie składników majątku w celu upewnienia się czy w jednostce nie znajdują się nie używane składniki majątku, które zostały już w całości zamortyzowane.

2. Odpowiednia wycena należności
Bardzo często niedoświadczeni księgowi popełniają błąd na etapie wyceniania należności. Jak się okazuje zasada ostrożności informuje nas o tym, aby w księgach rachunkowych wykazywać należności przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Jeśli wspomniane odpisy nie zostały dokonane, bądź zostały dokonane w nieodpowiedniej wysokości, wartość aktywów w bilansie jest automatycznie zawyżona, co prowadzi do nierzetelności w sprawozdaniu finansowym.

3. Wycena zobowiązań oraz należności
Jest to kolejna ważna kwestia, aby potwierdzić salda z kontrahentami w celu usunięcia wszelkich rozbieżności i wykazania rzeczywistej wartości należności oraz zobowiązań. Kolejną ważną kwestią jest to, aby na dzień bilansowy przeprowadzić wycenę bilansową należności i zobowiązać, które wstępnie były wyrażone w obcej walucie. Należy zastosować kurs udostępniony przez Narodowy Bank Polski.

Niedopełnienie lub niewłaściwe dopełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem i złożeniem sprawozdania finansowego, naraża na konsekwencję zarówno przedsiębiorców, jak i księgowych. Artykuł 115 KP pracownik, który na skutek nie wykonania, bądź niewłaściwego wykonania swoich obowiązków pracowniczych z własnej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną do granicy faktycznej poniesionej straty.

 

Przeczytaj również: Zamknięcie roku obrotowego.

 

ksiegowosc-spolki-kontakt