Optymalizacja podatkowa

 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą chciałby płacić jak najmniejsze podatki, czy jest to możliwe? Istnieją sposoby za pomocą, których jednostka gospodarcza może zmniejszać wartość zobowiązań podatkowych takie działanie określane jest jako optymalizacja podatkowa. Same przepisy podatkowe dają możliwość stosowania takich rozwiązań, które w efekcie poprawiają osiągnięty wynik finansowy. Opracowanie właściwej polityki podatkowej wymaga często skorzystania z pomocy doradcy podatkowego, pewne przepisy pozwalają na uproszczenia należy jednak pamiętać, że akty prawne są na bieżąco nowelizowane i w każdej chwili wykorzystywany przez przedsiębiorcę przepis może zmienić znacząco swoją treść. Oto kilka sposobów jakie wymieniają specjaliście pozwalających na optymalizację podatkową:

Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji zasobów zaliczanych do 3-8 grupy klasyfikacji środków trwałych ( z wyłączeniem samochodów osobowych ) , kwota takich jednorazowo zamortyzowanych środków nie może przekroczyć 50 tys euro. W limicie tym nie bierze się pod uwagę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zgodnie z regulacjami podatkowymi podlegają jednorazowej amortyzacji ( o wartości 3 500 zł).

Rozliczenie strat podatkowych, które może zostać wykorzystane przez podmiot gospodarczy w 5 następujących po sobie latach podatkowych. Poniesione straty podatkowe będą obniżać osiągnięty dochód, podmiot gospodarczy musi jednak mieć na uwadze, że wartość takiego rozliczenia w jednym roku nie może przekroczyć 50% wartości straty podatkowej.

Wpłacanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego jaki wykazany został w poprzednim roku podatkowym. Zastosowanie takiego rozwiązania wymaga powiadomienia Urzędu Skarbowego w terminie uregulowania pierwszej zaliczki, w roku w którym po raz pierwszy został wybrany uproszczony sposób wpłaty zaliczek.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą kwartalnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego. Wysokość takiej zaliczki stanowi różnicę między podatkiem należnym obliczonym od dochody wygenerowanego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Termin wpłaty zaliczki : do 20 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który należy wpłacić zaliczkę.