Definicja przychodu

Przychód stanowi uzyskany wpływ wartości materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobiście wykonywanej działalności, wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego/stosunku pracy/pracy nakładczej/spółdzielczego stosunku pracy, jak również ze sprzedaży nieruchomości.

Przychód jest wartością łączną ze sprzedaży dóbr, towarów oraz usług, którą podaje się bez podatku VAT (netto) w danym okresie rozliczeniowym.

Spośród przychodów możemy wyróżnić:
a) przychody ze sprzedaży dóbr/towarów/usług,
b) przychody finansowe, a więc przychody przedsiębiorstwa z operacji finansowych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych, z wypłaconych dywidend od zakupionych akcji, odsetki uzyskane z lokat bankowych, pożyczek, weksli obcych, obligacji itp.),
c) przychody operacyjne, czyli te związane z działalnością jednostki, do których możemy zaliczyć:
– przychody związane z działalnością socjalną,
– przychody związane z pozbyciem się środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i nieruchomości,
– przychody związane z odpisaniem zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,
– przychody pochodzące z otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien,
– przychody pochodzące z otrzymanych nieodpłatnie aktywów, środków pieniężnych (darowizna).